Adományok rendje

Az Úr áldása minden emberen látható. Gondviselésével minden nap találkozhatunk. Az Istenben hívő ember ezért a kezdetektől fogva ajánl fel áldozatot az Úrnak, hálából a gondviselés csodájáért. Ráadásul az Úr a hálás szívet többszörösen megáldja.

Fontos megértenünk, hogy a gyülekezeti adakozás nem jótékonykodás. Fontos e kettő különválasztása. Adományunkkal a közösségből vesszük ki a ránk eső részt. A református gyülekezeteink pedig mind önfenntartók. Malakiás így fogalmazta meg ezt: “Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.” (Mal 3,10)

Az adakozó ember alázatot kell, hogy tanúsítson. Dávid szavaival élve: “Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk.” (1Krón 29,29)

Így tehát, ahogyan a keresztyének egész életüket ajánlották korábban is az ÚR szolgálatára, úgy mi is így teszünk. Ennek jelképes kifejezése az adakozás, melyben, ahogyan Jézus tanította, „Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb.”

Istentől kaptunk javakat, amiből egy részt felajánlunk az ő dicsőségére. Ilyen adomány mindenféle hitbeli szolgálat, mely az egyház keretein belül történik. Adakozunk Isten dicsőségére időnkből, erőnkből, adottságainkból. Ezzel a lelkülettel adakozunk javadalmunkból is.

Minden adomány kivétel nélkül a közösségünk küldetésnyilatkozatában és a Magyar Református Egyház alaptörvényében megfogalmazott célt szolgálja.

Az adományok formái:

Egyházfenntartói járulék

Éves egyházfenntartói járulék. (rövidítve EFJ) A DREK ajánlása az éves kereset 1% összege. Mindenki ahhoz mérten járul hozzá a gyülekezet anyagi terheihez, ahogyan az Úr megáldotta. Ennek befizetése az egyházközségi tagság egyik feltétele.

[Az éves 1% kiszámítása: 100.000 forintos havi összjövedelem esetében az éves Egyházfenntartói Járulék összege 12.000ft]

[Nem tévesztendő össze az adóbevallásnál megadott adó 1%-kal. Azzal az összeggel ugyanis a Magyar Református Egyházat támogathatjuk. Technikai szám: 0066.]

Javasoljuk tagjainknak, hogy banki átutalással (negyedévente/félévente) rendezzék hozzájárulásukat.

Az adományokat a következő bankszámla számra várjuk:

OTP Bank

Tapolca és Vidéke Ref. Tek.

11748052-20019206

Kérjük, az adományozó nevét, és az adomány formáját/célját minden esetben tüntessék fel a közleményben.
Példa éves egyházfenntartói járulékra: “EFJ, Kiss János”.

További adományok

– Alkalmi adományok Isten dicsőségére, gondviseléséért való hálából, általában konkrét okkal. (rövidítve IDA)

– Céladományok (rövidítve CÉLA), a meghirdetett gyülekezeti célok szerint. Jelenleg a parókiaudvar rendezésére gyűjtünk.

– Perselypénz. (rövidítve PP) (Ha valaki hosszabb időben nem tud eljutni gyülekezetünk közösségébe, lehetőség van ezt egy összegben pótolni.)

Adományok az iratterjesztés támogatására. (rövidítve IRTER) Közösségi tereinken kihelyezett perselyekbe dobott összeggel, vagy banki utalással támogathatják gyülekezetünk kiadványainak nyomtatási és terjesztési munkáját. Részletek itt.

Vendégadomány. (rövidítve VA) A Tapolcai Református Lelkészi Hivatalban két vendégszobát alakítottunk ki pihenni vágyó református lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok számára. Ezzel szeretnénk támogatni egyházunk hűséges munkásait pihenésükben. Részletek itt.

Stóladíjak. (rövidítve STÓLA) Lelkipásztori szolgálatért adott egyszeri adomány. Házasságkötés, lelkipásztori magánbeszélgetés és temetés egyszeri díja. Összegét a palástos szolgálat esetében a presbitérium határozza meg. A lelkipásztori magánbeszélgetésről bővebb tájékoztatót itt talál.

[Sümegen és Taliándörögdön adományokozásra csak készpénzes fizetés áll rendelkezésre.]