Csillag a templom tornyán

Az emberiség történelmében a kezdetektől használtak jelképeket. Őseink is egy-egy szimbólum mellett döntöttek, melyek leginkább kifejezik, kik is voltak ők, kik vagyunk mi. Ilyen a magyar címer, a piros-fehér-zöld trikolor, melyek a nemzetünket határozzák meg, de ilyen jelképek találhatók templomainkon is: csillag, kereszt, kakas stb. Jelképeink kifejezik, hogy kik is vagyunk mi, akik ebben az épületben gyűlünk össze. A “keresztyén” megnevezés görög eredetű szó, ami azt jelenti, hogy “Krisztushoz tartozó”. A felsorolt jelképek is ezt hivatottak kifejezni: “mi Krisztushoz tartozunk”. Vagy akár felszólításként is tekinthető, ahogy a Heidelbergi Kátéban olvassuk:

Miért hívnak téged Krisztusról keresztyénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az Ő felkenetésének részese vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután Ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.”

Heidelbergi Káté, 32. KF.

Református templomaink csúcsán csillagot találunk, mely a Betlehemi csillagot mintázza. Ez az égitest állt meg kétezer évvel ezelőtt a jászol felett, ahol Jézus megszületett. A csillag állása a napkeleti bölcseknek mutatta a helyes utat, hogy odatalálhassanak. Templomaink így kiáltják az arra járóknak, hogy ez az a hely, „itt születik meg Isten Fia.” Itt keressétek.

Karácsonyi motívum ez, templomaink csúcsán azonban a jelkép kitágul. Időtlenné válik, minden vasárnap a csillag alá szólítanak a harangok. Aki ide betér, az nem akárhova érkezett! Itt születik meg Isten Fia. Vagy akár másképp is mondhatnánk: “Itt kell megszületnie Isten Fiának!”

Ez egy határozott felszólítás, ami már nem csupán a templomra vonatkozik. A templom egy épület, ahol a közösség összegyűlhet. Nem máshol, hanem abban a gyülekezetben kell megszületnie Isten Fiának, amit „keresztyén közösségnek” neveznek. Jézus Krisztus a Megváltó, az ő munkájában kell a csillagos közösségeknek részt venniük. Itt veszi kezdetét Isten munkája.

A templomunk csúcsán a csillag figyelmeztet, hogy itt nincs helye tehetetlenségnek, nincs helye tétlenségnek. Minden vasárnap megérkezünk a Betlehemi csillag alá, a jászolhoz. Minden vasárnap szól az ige, szól a felhívás: te is élj Krisztus szerint! Légy méltó ahhoz, akihez tartozol! Úgy is mondhatnánk, hogy a templom padjaiban ülőknek mind-mind Jézus küldötteivé (papjaivá) kell válniuk, mert ezt jelenti az Isten szerinti élet.

[Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk,] aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet: akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai.

Rm 1,5-6

Mi, reformátusok Jézus Krisztust tartjuk egyházunk kizárólagos Urának. Közösségünk minden tagja Jézusnak tartozik engedelmességgel. A mi Urunkat követjük, az ő tulajdonai vagyunk.

Ő a főnök. Azt parancsolta, hogy szeressük egymást, hogy felelősségteljes közösséget alkossunk az ő dicsőségére. Ezért jött létre az egyház, ezért vannak református gyülekezetek szerte az országban és a világ minden táján.

Jézus azt parancsolta nekünk, személy szerint mindegyikünknek, hogy úgy éljünk, ahogy ő meghagyta nekünk. Imádkozzunk és olvassuk az ő igéjét, beszéljünk róla, törekedjünk őt minél jobban megismerni, hogy az ő nevét hordozzuk.

Jézus parancsolta, hogy legyünk tanúi, küldöttei a világban. Hirdessük az ő örömhírét a világban. Segítsünk, ha kell. Gyógyítsunk, ha kell. Hogy tanítsuk a hitetleneket, vezessük a világ fiait Isten országába, hogy vezessünk megtérésre mindenkit, aki befogadja tanításunkat.

Mi pedig betartjuk az ő parancsait.

Segítünk azoknak, akik még nem ismerik őt. Megfogalmaztuk négy lépésben, hogyan lehet Jézus seregéhez csatlakozni.

Segítjük azokat, akik Jézus tanítványai, de nem tudják, hogyan vezessenek másokat megtérésre. Létrehoztuk a Pap tanfolyamot azok számára, akik szeretnék jobban betartani Jézus küldetés-parancsát.

Hirdetjük hétről hétre Isten szavát az istentiszteleteken, kiadványainkon keresztül, személyes beszélgetésekben és honlapunkon.

Arra törekszünk, hogy segítsünk azoknak, akik vágyakoznak Jézushoz közelebb kerülni.

Így követjük az Ő parancsait.

És miközben rá figyelünk, napról napra haladunk a hit útján. Az életünk benne értelmet talált. Minden nap szól hozzánk, mi válaszolunk. Megmutatja nekünk hatalmát, csodákat tesz az életünkben és megvigasztal. El sem tudnánk képzelni nélküle az életünket. Napról napra érezzük Isten jóságát, Jézus szeretetét és a Szentlélek erejét.