Török Lajos emléke

Nyugdíjba menetelekor mondott búcsúbeszéd

„Ma kevesen vagyunk, akik imádkoznak. Ma nagyon erős a bűn, a hitetlenség. Éppen ezért Istennek az a követelménye tőlünk, hogy több hitünk legyen, mert annyi, amennyit mi most képviselünk, egy ilyen világ számára kevés. Hitünket cselekedeteinkkel kell megmutatni a hitetlen világnak. Hitvalló őseink múltja minket is kötelez hitvallásra. Kérjük Istent, hogy adjon itten lelki ébredést, hozzátérést, újjászületett lelkeket. Azért halljuk meg Pál apostol komoly, kemény szavát: higgy jobban, bízóbban, reménykedőbben, mint eddig. Szeress átadóbban és hűségesebben, mint eddig. A többit bízzuk Istenre, ő el fogja végezni azt, ami a magáé. Ő tudja nagyon jól, hogy miért állított minket egy ilyen világba és miért adott nekünk hitet egy hitetlen világban.”

Török Lajos, Tapolcán, 1980-ban.

Körlevél a gyülekezeteknek

“Ezt a körlevelemet, mint ezután már mindeniket – ha még sor kerülhet rá –  az örökkévalóság kapujában írom, halálon innen, életen túl. Utóbbi időben úgy hirtelen reszkedett rám az öregség. Érzem a fáradtságot, amit addig nem éreztem.

Az a világ, amelybe beleépült az én világom, semmivé lett. Alapeszméje: a nemzeti érzés, a magyar becsület elvesztette jelentőségét; az új világ felépítéséből ki lett szerítva. A magyar református egyház is ma már nem az, ami volt. Hogy mi a református egyház… az ezután fog eldőlni. Hosszú életem végén azt kell mondanom, hogy az egyház legyen lelki és találja fel hivatását a szolgálatban.

Mit kell tennünk?

a.) a vasárnap délelőttünket alázatos áldozatként ajánljuk fel Istennek. Tudja meg mindenki, hogy vasárnap délelőtt templomban vagyunk.

b.) Jó, ha a gyülekezetünkben valami munkát vállalunk. Például: meglátogatni egy beteg-, vagy valamelyik hittestvérünket.

c.) Odahaza rendszeresen olvasni a Bibliát bibliaolvasó kalauz segítségével; egyházi énekeinket otthon is gyakorolni, énekelni.

d.) Egyházfenntartásra jövedelmünk egy százalékát fordítsuk.

e.) Gyermekeinket kereszteltessük meg, nagy gondot fordítsunk a hitoktatásukra, konfirmációjukra.

f.) A reverzálisból csináljunk becsületügyet.

Tehát: egy megújult egyházat kell felépítenünk, az élő gyülekezetet.

Hívom gyülekezet tagjait Nehémiás próféta szavával: „Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfelait.”

Testvéri szeretettel: Török Lajos, a gyülekezet volt lelkipásztora, Tapolcán, 1994. augusztus 20-án.